Mnemonics, Data channel, DPHU


ChannelDPHU
DescriptionDensity Porosity from ROBU
Unit quantity Porosity
Property Density_Porosity

Related tools
ToolDescription
ADN Density Porosity from ROBU
DV6MT Density Porosity from ROBU
ECO6 Density Porosity from ROBU
V475 Density Porosity from ROBU

Related products
ProductDescription
PREPLUS2_EC Density Porosity from ROBU


Return to Curve Mnemonic Dictionary