Mnemonics, Data channel, HPHN_DOL


ChannelHPHN_DOL
DescriptionHiRes Enhanced Density Porosity (matrix Dolomite)
Unit quantity Porosity
Property Density_Porosity_DolomiteRelated products
ProductDescription
MMDP HiRes Enhanced Density Porosity (matrix Dolomite)


Return to Curve Mnemonic Dictionary