Mnemonics, Data channel, PHND_DOL


ChannelPHND_DOL
DescriptionPorosity from Enhanced Density (matrix Dolomite)
Unit quantity Porosity
Property Density_Porosity_Dolomite

Related tools
ToolDescription
HLDS-D Porosity from Enhanced Density (matrix Dolomite)
ILDT-A Porosity from Enhanced Density (matrix Dolomite)
ILDT-B Porosity from Enhanced Density (matrix Dolomite)
LDS-C Porosity from Enhanced Density (matrix Dolomite)

Related products
ProductDescription
MMDP Porosity from Enhanced Density (matrix Dolomite)


Return to Curve Mnemonic Dictionary