Mnemonics, Data channel, VSQIYL1SO2


ChannelVSQIYL1SO2
DescriptionFISO 2 Flowline 1 SY FSVS Viscosity Quality Indicator
Unit quantity Unitless
Property Quality_Indicator

Related tools
ToolDescription
FISO FISO 2 Flowline 1 SY FSVS Viscosity Quality Indicator
FISO2 FISO 2 Flowline 1 SY FSVS Viscosity Quality Indicator
Return to Curve Mnemonic Dictionary