Mnemonics, Data channel, VSQIYL1SO3


ChannelVSQIYL1SO3
DescriptionFISO 3 Flowline 1 SY FSVS Viscosity Quality Indicator
Unit quantity Unitless
Property Quality_Indicator

Related tools
ToolDescription
FISO FISO 3 Flowline 1 SY FSVS Viscosity Quality Indicator
FISO3 FISO 3 Flowline 1 SY FSVS Viscosity Quality Indicator
Return to Curve Mnemonic Dictionary