Mnemonics, Data channel, VSQIYL1SO4


ChannelVSQIYL1SO4
DescriptionFISO 4 Flowline 1 SY FSVS Viscosity Quality Indicator
Unit quantity Unitless
Property Quality_Indicator

Related tools
ToolDescription
FISO FISO 4 Flowline 1 SY FSVS Viscosity Quality Indicator
FISO4 FISO 4 Flowline 1 SY FSVS Viscosity Quality Indicator
Return to Curve Mnemonic Dictionary