Data channels


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All  

(207 pages)
 
B446 BATB_SMWD BBC_SM4
BA11 BATI_C BBC_SM5
BA12 BATM BBC_SM6
BA13 BATSTAT_A BBP
BA14 BATSTAT_B BBP_DL
BA15 BATSTAT_C BBP1
BA16 BATT BBP1_DL
BA17 BATT_CURR BBP2
BA18 BATT_CURR_S BBP2_DL
BA21 BATT_L BBP3
BA22 BATT_LDIS BBP3_DL
BA23 BATT_LDIS_AVE BBSEXP
BA24 BATT_LONG_DIS BBSFAC
BA25 BATT_LONG_DIS_AVE BC11
BA26 BATT_SDIS BC12
BA27 BATT_SDIS_AVE BC13
BA28 BATT_SHORT_DIS BC14
BAC1 BATT_SHORT_DIS_AVE BC15
BAC1_DL BATT_VOLT BC16
BAC2 BATT_VOLT_S BC17
BAC2_DL BATTMP_A BC18
BAC3 BATTMP_B BC21
BAC3_DL BATTMP_C BC22
BACK BATV_ADN BC23
BACK_SL BATV_ARC BC24
BACKGROUND_CONDUCTIVITY BATV_C BC25
BADF BATV_LD BC26
BADF_CM BATV_MXW BC27
BADF_CMR BATV_SMWD BC28
BADF_CMR_SL BAUDE BCA
BADF_LHR BB11 BCAV
BADF_MRF BB12 BCDT
BADF_SH1 BB13 BCEGA1
BADF_SH2 BB14 BCEGA2
BADF_SH3 BB15 BCEGA3
BADF_SH4 BB16 BCEGA4
BADF_SH8 BB17 BCEGB1
BADF_UHR BB18 BCEGB2
BADH BB21 BCEGB3
BADL BB22 BCEGB4
BADL_DIAG BB23 BCEGC1
BAL BB24 BCEGC2
BAROMETRIC_PRESSURE BB25 BCEGC3
BARS BB26 BCEGC4
BARS_AV_DTC BB27 BCEGD1
BASIC_ORIFICE_FACTOR BB28 BCEGD2
BAT_CURR BBC_SM BCEGD3
BAT_CURR_GEN9 BBC_SM1 BCEGD4
BAT_DEP_STATE BBC_SM2 BCHL
BAT_USED BBC_SM3 BCHO
BATA_SMWD
 

Return to Curve Mnemonic Dictionary