Mnemonics, Properties, Tube_Drift_Diameter


CodeTube_Drift_Diameter
NameTube Drift Diameter
Parents Property > Length > Diameter > Inside_Diameter > Drift_Diameter
DescriptionDrift diameter of tube or body of equipment item.Return to Curve Mnemonic Dictionary